Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia Dimedia

Osnovni podaci

Naziv:
DIMEDIA internet tehnologije, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv: DIMEDIA internet tehnologije d.o.o.
Sjedište: Ulica grada Vukovara 237b/1
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 09/14539-4

MB: 2602539
OIB: 53708156692

Transakcijski računi:
Zagrebačka banka, Paromlinska 2, Zagreb: 2360000-1102122250

Temeljni kapital: 20.000,00 KN (kuna) uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Dario Žgela, direktor